tel. DE +49 16092238909 tel. PL +48 880 157 259
e-mail
sokol4trans@gmail.com

Regulamin

REGULAMIN

 

Ogólne postanowienia

§ 1.
Niniejszy regulamin obejmuje warunki i zasady świadczenia przez firmę SOKÓŁ 4 TRANS, ( zwaną dalej „SOKÓŁ 4 TRANS” ) usług transportowych, przesiedleń, ładunków handlowych oraz usług expresu drogowego w obrocie międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. Podpisanie listu przewozowego (dowodu nadania)-zwanego dalej listem przewozowym przez Nadawcę jest dowodem zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz cennika stają się wiążące dla obydwu Stron, chyba że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

Zakres działalności

§ 2.
1. Zakres działalności SOKÓŁ 4 TRANS obejmuje teren całej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również krajów Unii Europejskiej.
2. SOKÓŁ 4 TRANS świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Towary wyłączone z przewozu

§3.
1. Z przewozu są wyłączone towary:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości, albo ze względu na urządzenia wykorzystywane przez SOKÓŁ 4 TRANS, nie nadają się do przewozu;
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
2. Ponadto SOKÓŁ 4 TRANS nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, wyroby akcyzowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
b) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
c) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
e) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie; waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zobowiązuje się on zapłacić karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej SOKÓŁ 4 TRANS z tytułu wykonania usługi.
4. Zapłata kary, o której mowa powyżej, nie pozbawia SOKÓŁ 4 TRANS prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość należności kary na zasadach ogólnych.
5. SOKÓŁ 4 TRANS może odmówić wykonania usługi, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:
a) czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

Podstawowe warunki świadczenia usług

§ 4.
1. Przesyłka jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości po telefonicznym zgłoszeniu. Przesyłka może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta, w godzinach jego pracy.
2. SOKÓŁ 4 TRANS doręcza towary i paczki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia, określonym w aktualnym Cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez SOKÓŁ 4 TRANS, jeżeli SOKÓŁ 4 TRANS wyrazi na to zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.
3. Z zasady doręczanie przesyłki do Odbiorcy odbywa się do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana Nadawcy. Koszty obustronnego przewozu ponosi Nadawca.
5. W przypadku nieopłacenia przesyłki przez Odbiorcę wszelkie obciążenia za wykonaną usługę spoczywają na Nadawcy.

Opłaty za usługi

§ 5.
1. Wysokość opłat za usługę określona jest w aktualnym Cenniku lub umowie zawartej pomiędzy SOKÓŁ 4 TRANS i Zleceniodawcą.
2. Opłaty gotówkowej można dokonywać przy odbiorze przesyłki w dniu jej doręczenia lub przelewem na konto firmy SOKÓŁ 4 TRANS.
3. Cennik SOKÓŁ 4 TRANS zawiera ceny brutto.
4. Płatności przelewowych można dokonywać na konto Firmy SOKÓŁ 4 TRANS.
5. Płatności gotówkowych należy dokonywać do rąk kuriera doręczającego przesyłkę na podstawie wyceny z listu przewozowego.

Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

§ 6.
1.Firma SOKÓŁ 4 TRANS z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usługi ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Kodeksie Cywilnym oraz innych właściwych przepisów prawa.
2. Firma SOKÓŁ 4 TRANS ponosi odpowiedzialność za powierzoną przesyłkę do kwoty 1000zł (jeden tyś złotych), o ile Zleceniodawca zadeklarował wyższą (lub niższą) kwotę wartości.

Reklamacje

§ 7.
1. Zarówno Nadaeca, jak i Odbiorca mają prawo do złożenia reklamacji w sprawie nienależytego wykonania usługi przez firmę SOKÓŁ 4 TRANS
2. SOKÓŁ 4 TRANS ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.
3. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: sokol4trans@gmail.com, jak i w formie pisemnej na adres polskiej siedziby firmy.

Postanowienia końcowe

§ 8.
1. W przypadku gdy Zleceniodawca jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, treść umowy kształtują postanowienia niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem ochrony konsumenckiej przewidzianych w przepisach szczególnych.
2. Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia sporów – znajdując satysfakcjonujące rozwiązania dla obu stron.

ZOBACZ MENU STRONY >>>